PA66-LGF40 ZYTEL 75LG40L

Model No. : ZYTEL 73G40T
Brand Name : ZYTEL PA6

US $ 0.01

Mineral NYLON Akulon K223-HM6

Model No. : AKULON TC185
Brand Name : Akulon PA6

US $ 0.01

PA66+PA6 FR Ultramid C3U

Model No. : Ultramid C40LX
Brand Name : Ultramid PA6+PA66

US $ 0.01

Polyamide VYDYNE 21SPC

Model No. : VYDYNE M344
Brand Name : VYDYNE

US $ 0.01

UL94 V-0 halogens phosphorus LARTON G/40

Model No. : PPS-GF40
Brand Name : LARTON

US $ 0.01

PA66+FR+GF25 Ultramid A3X2G7

Model No. : Ultramid A3W
Brand Name : Ultramid PA66

US $ 0.01

PA66 Zytel 70G13HS1L

Model No. : Zytel 70G33L
Brand Name : ZYTEL GF

US $ 0.01

Mineral Nylon ZYTEL MINLON 10B140

Model No. : ZYTEL FR70M30V0
Brand Name : Mineral Reinforced nylon

US $ 0.01

Toughened Nylon Zytel ST801AHS

Model No. : Zytel 408HS
Brand Name : ZYTEL ST

US $ 0.01

PA66+FR Technyl A20V35

Model No. : Technyl C216V15
Brand Name : TECHNYL

US $ 0.01

Capron Ultramid 8202

Model No. : Capron 8272G
Brand Name : Carpon(Ultramid)PA6

US $ 0.01

PA6+GF25+V0 Durethan BKV25FN01

Model No. : DURETHAN BKV30
Brand Name : Durethan

US $ 0.01

PA66+PA6-FR Grilon TS-V0

Model No. : PA6+PA66+FR
Brand Name : GRILON PA66/6

US $ 0.01

PA66+FR Grilon AS/10-V0

Model No. : GRILON AG-20
Brand Name : GRILON PA66

US $ 0.01

PA6 Grilon BGZ-30/2

Model No. : Grilon BT40Z
Brand Name : Grilon PA6

US $ 0.01